پائیز نوشت 2

هزاربار هم بنویسم برایم نه کافی است و نه کهنه،که خانه برایم مامن است،چیزی بیشتر از خانه برایم ارامش و امنیت نمیاورد. گربه ی چاق خانگی شده ام که دوست دارد تا اخر زمستان کنار شومینه خرخر کند.

چیزی به امدنش نمانده چای دم میکنم.دستی به خانه میکشم.

این غروبها حرمت دارند.

 

/ 3 نظر / 58 بازدید
عطیه

گاهی ما رو درک کنید که ذلماون واستون تنگ می شه نگین جان.. خب؟