ما نوجوانی شادی داشتیم،با دیروز که مقایسه میکنم ما هفته پیش هم شادتر بودیم.از همین دوره مهمانی های زنانه داشتیم قهوه و قهقهه داشتیم ، یادگار روزهای ابی کمرنگ زندگی هم بودیم،حالا باید گوشه مسجد بنشینیم اشکها هم را پاک کنیم.

 

/ 1 نظر / 59 بازدید
منا

مفهوم نیست